To wydarzenie zostało zakończone

Promocja 23. numeru „Naszych Korzeni”

26 marca 2024
godz. 17:00
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Kolegialna 6

Serdecznie zapraszamy na promocję kolejnego numeru „Naszych Korzeni” – półrocznika Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęconego historii i przyrodzie regionu.

Spotykamy się 26 marca 2024 r., o godz. 17.00, w auli MMP, ul. Kolegialna 6.

Będziemy gościć Marka Gierlacha, archeologa, badacza przeszłości Płońska. Wygłosi on prelekcję o rezultatach badań wykopaliskowych zrealizowanych ostatnio w Płońsku.

23. tomik „Naszych Korzeni” otwiera tekst Sławomira Gajewskiego o mało znanych niejadalnych grzybach, zwanych potocznie „palcami umarlaka”, na które w Płocku można natknąć się w Jarze Pisencja oddzielającym osiedle Podolszyce od Imielnicy i Ośnicy.

Kolejny artykuł, autorstwa Tomasza Kordali, dotyczy archeologii archiwalnej, cieszącej się ostatnio coraz większym zainteresowaniem badaczy. Zawarto w nim uwagi, sformułowane dzięki kwerendom przeprowadzonym w archiwach Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, korygujące dotychczasowe ustalenia co do lokalizacji wczesnośredniowiecznego cmentarzyska z grobami w obudowach kamiennych w Staroźrebach.

Już po raz jedenasty na wycieczkę śladami podpłockich siedzib ziemiańskich zaprasza nas Zbigniew Grabowski. Tym razem szlak prowadzi do Ciachcina, Brudzenia Dużego i Dziembakowa.

Wszystkie pozostałe artykuły bieżącego numeru można sprowadzić do wspólnego mianownika ludzkich losów. W pierwszym ze swoich tekstów Janusz Bielicki pisze o aktywnych na kresach dawnej Rzeczypospolitej „towarzyszach pancernych” pochodzących z ziemi płockiej i terenów ościennych. Ten sam badacz w dwóch innych opracowaniach przybliżył postać Dyonizego Kaftańskiego, pierwszego w czasach Księstwa Warszawskiego burmistrza Dobrzynia nad Wisłą, oraz bohaterów Powstania Styczniowego, walczących z zaborcą we wschodniej części Guberni Płockiej. Troje autorów, Elżbieta Słabik, Krzysztof Sobociński i Urszula Weber-Król, omówiło związki rodzin Bacciarellich i Zawadzkich z Sannikami i Woźnikami na Mazowszu. Patryk Mieszkowicz przypomniał zapomnianą postać Ignacego Hincza (1767-1847), uczestnika walk o niepodległość Polski i znakomitego budowniczego województwa płockiego w Królestwie Polskim. O księdzu Józefie Sobocińskim, niezwykłym proboszczu w Sikorzu w latach 1932-1941, piesze Arkadiusz Kozanecki. Ks. Sobociński wierność Ewangelii i swojej parafii przypłacił życiem w hitlerowskim obozie w Działdowie w sierpniu 1941 roku. Historia znanej na Mazowszu familii Dziewanowskich z Grodkowa gościła już na łamach „Naszych Korzeni”, w 1. numerze pisma. Obecnie losy młodszego jej pokolenia omawia członek rodziny, Stanisław Dziewanowski. Doświadczenia ludzi w okresie istnienia PRL nierzadko były dramatyczne. Taki właśnie charakter miały przeżycia Zygmunta i Wacława Kolczyńskich, pochodzących z podpłockiej osady rybackiej Gmury, pływających na statkach gdyńskiej spółki „Dalmor”. W 1954 roku obydwaj uciekli do Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskali prawo stałego pobytu. Mniej dramatycznie potoczyły się w PRL losy Edwarda Jankowskiego (rocznik 1928), obecnie prezesa płockiego koła Polskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, miłośnika filatelistyki. Osobę pana Jankowskiego poznajemy dzięki rozmowie, jaką przeprowadziła z nim Roma Ludwicka. O swoich przeżyciach podczas stanu wojennego oraz o losach mieszkańców Bielska i okolic w dalszej i bliższej przeszłości pisze, w trzecim odcinku swych Zapisków subiektywnych, Bogusław Sobociński. 23. numer „Naszych Korzeni” zamyka tekst Moniki Mańkowskiej, prezeski Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, napisany z okazji przypadającej w roku 2023 czterdziestej rocznicy powstania PSTK.

Udostępnij: