O muzeum

Deklaracja dostępności

Muzeum Mazowieckie w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Mazowieckie w Płocku  https://muzeumplock.eu/

 • Data publikacji strony internetowej: 01.11.2006
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2021

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak części opisów alternatywnych dla grafik na stronie głównej
 • brak jednoznacznych opisów niektórych linków
 • utrudniona nawigacja po nagłówkach
 • brak opisów alternatywnych przy części materiałów zamieszczanych na Facebooku

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Osobą do kontaktu jest: Pani  Milena Kolibczyńska
Adres e-mail: m.kolibczynska@muzeumplock.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 507 094 605. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do rzecznika praw obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Mazowieckie w Płocku mieści się pod adresem: ul. Tumska 8 09-400 Płock

·       Budynek Muzeum znajduje się w ścisłym centrum. W Muzeum Mazowieckim w Płocku, (dotyczy głównej siedziby muzeum przy ul Tumskiej 8) nie ma barier architektonicznych (tzw. progów) dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dotyczy wózków inwalidzkich), 

·       Aby dostać się do budynku należy skorzystać z domofonu posiadającego tradycyjną klawiaturę numeryczną

·       w odległości około 100 metrów od budynku można zlokalizować miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

 • Do Muzeum można wejść z psem asystującym. 
 • Na każde piętro jak i poniżej parteru budynku przy Tumskiej 8, gdzie znajdują się toalety również przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, można wjechać windą, która jest dodatkowo oznaczona odpowiednią informacją.
 • W Muzeum nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.

Muzeum Mazowieckie w Płocku, wystawa „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco” mieści się pod adresem ul. Kolegialna 6, 09-402 Płock w trzykondygnacyjnej kamienicy. Wejście do muzeum od ul. Kolegialnej nie ma barier architektonicznych (tzw. progów) dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

·       w odległości około 150 metrów od budynku można zlokalizować miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

·       Do Muzeum można wejść z psem asystującym

·       Na każde piętro jak i poniżej parteru budynku przy Tumskiej 8, gdzie znajdują się toalety również przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, można wjechać windą, która jest dodatkowo oznaczona odpowiednią informacją.

 • W Muzeum nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Można to zrobić nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do internetu. Po wcześniejszym umówieniu wizyty można porozumieć się w języku migowym. Usługa dostępna jest po kliknięciu w link poniżej: http://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=muzeummazowieckieplock
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku zobowiązuje się do prowadzenia nieustannych działań na rzecz poprawy dostępności swoich serwisów internetowych.

Aktualizacja oświadczenia na dzień 15.07.2022

Muzeum Mazowieckie w Płocku od 1 lipca 2022 roku do 15.06.2023 realizuje projekt pod nazwą: „Muzeum Mazowieckie w Płocku – Muzeum bez barier”  realizowany w ramach Projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. W ramach przedsięwzięcia zostanie udostępniona wystawa stała „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego- art deco”, która prezentuje najpiękniejsze obiekty z tego okresu – komplety mebli, szkło, ceramikę, modę, numizmatykę, rzeźbę i

malarstwo. Od 01.11.2022, dla minimum 240 osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchu i spektrum autyzmu stworzymy warunki do poznawania i doświadczania wystawy „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego art deco” w MMP. Do 31.10.2022 zostanie zapewniona dostępność MMP w zakresie architektonicznym,

informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym oraz zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników MMP z zakresu zrozumienia potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zostaną zorganizowane 3 oprowadzania kuratorskie i 3 warsztaty edukacyjne. Zostaną wykonane makiety 3D, tyflografiki, audiodeskrypcje dla osób niewidomych oraz opisy ETR dla osób ze spektrum autyzmu, dzieł sztuki eksponowanych na wystawie.

Opracowanie projektu zostało poprzedzone samooceną dostępności Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Na potrzeby dokonania samooceny MMP w zakresie dostępności, opracowania wniosku, jego realizacji i zapewniania trwałości powołano 12-to osobowy zespół obejmujący osoby niepełnosprawne wzrokowo, ruchowo, słuchowo, ze spektrum autyzmu oraz pracowników MMP. Zespół dokonał samooceny dostępności strony www, przestrzeni i ekspozycji MMP. Zdiagnozował trudności i bariery, które ograniczają dostęp do oferty MMP, uwzględniając różnorodność potrzeb grupy docelowej. Dokonując samooceny korzystał z „Modelu dostępności” i zastosował schemat „droga odbiorcy” by ustalić i opisać istniejące w MMP bariery. Wyniki pracy zespołu posłużyły do zdefiniowania konkretnych barier i wskazania obszarów poprawy dostępności. Między innymi : • Treści zawarte na stronie www MMP są niewystarczające. Brak jest na niej rzetelnych i adekwatnych komunikatów informacyjnych o treści i zakresie dostępności oferty, brak przewodnika dla osób ze spektrum autyzmu. • Przestrzeń muzeum jest pozbawiona kontrastów, duża, jednolita bez oznaczeń i systemów komunikacyjnych – uniemożliwia orientację i poruszanie się osób z wadami wzroku. • Recepcja nie posiada systemów ułatwiających obsługę osób z wadami słuchu. • Brak audiodeskrypcji wystawianych dzieł dla niewidomych i opisów ETR dla osób ze spektrum autyzmu. • Sposób umieszczenia eksponatów uniemożliwia swobodne poznanie przez osoby na wózkach. • Pracownicy MMP nie nabyli dotąd wiedzy na temat potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami chcących skorzystać z oferty instytucji kultury. • Brak w ofercie współtowarzyszących wystawie działań edukacyjnych, umożliwiających zmniejszanie deficytu informacyjnego i poznawczego oraz podniesienie kompetencji kulturalnych osób zagrożonych wykluczeniem.

Realizacja projektu pozwoli na podjęcie działań i zastosowania metod i narzędzia które udostępnią wystawę w MMP osobom ze szczególnymi potrzebami. Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Umożliwi udostępnienie bardzo znanej i popularnej wystawy, której nie mogli zwiedzać, a o której słyszały i o którą dopytywały się osoby ze szczególnymi potrzebami z całej Polski.