Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Muzeum Mazowieckie w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://muzeumplock.eu/.

  • Data publikacji strony internetowej: 2006-11-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Wirtualny spacer po muzeum nie jest dostępny dla czytników ekranu
    materiały wideo na stronach www i FB muzeum nie posiadają napisów rozszerzonych
    materiały wideo na stronach www i FB muzeum nie posiadają audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Milena Kolibczyńska, m.kolibczynska@muzeumplock.eu . Kontaktować można się także TELEFON/SMS 507094605 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wystawa „Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco”

ul. Kolegialna 6,
09-400 Płock

Dojazd samochodem. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Kolegialnej. Miejsca są płatne – należy wykupić bilet w parkomacie.
Dojazd autobusem linii numer 19 lub 22. Jadąc od strony osiedla Winiary w kierunku osiedla Podolszyce należy wysiąść na przystanku o nazwie „Plac Obrońców Warszawy”.
Jadąc od strony osiedla Podolszyce w stronę osiedla Winiary należy wysiąść na przystanku o nazwie „Tumska” i skierować się w stronę ulicy Tumskiej.
Wejście do muzeum pozbawione jest progów a drzwi otwierają się ręcznie, do wewnątrz budynku.
Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z windy schodowej znajdującej się w małym holu, na lewo od wejścia, tuż przy schodach.
Drzwi główne do toalety oraz drzwi do poszczególnych toalet oznaczone są piktogramami oraz informacjami w alfabecie Braille’a. Tabliczki znajdują się z lewej strony klamki.
Toaleta wyposażona jest w linkę wzywania pomocy aktywującą alarm w pomieszczeniu obsługi.
W budynku znajduje się winda posiadająca oznaczone numery pięter w alfabecie Braille’a oraz zapowiedzi głosowe.
Osoba niewidoma może poruszać się w budynku z psem przewodnikiem.
Nad drzwiami wejściowymi, po prawej stronie znajduje się totupoint informujący, że znaleźliśmy się przed Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Stanowisko szatni/recepcji wyposażone jest w pętlę indukcyjną oznaczoną piktogramem.
Do szatni/recepcji do toalet oraz na wystawę prowadzą oznaczenia poziome i pola uwagi.
Na miejscu dostępne są makiety 3 D i tyflografiki.
Na stronie muzeum https://muzeumplock.eu/ znajduje się specjalna zakładka o nazwie informacje dla osób z niepełnosprawnością zawierająca:
– opis funkcjonalny wystawy Art Deco
– pliki dźwiękowe audiodeskrypcji eksponatów,
– wykaz dostępnych makiet 3D eksponatów,
– wykaz dostępnych tyflografik eksponatów,
– przedprzewodnik dla osób w spektrum autyzmu,
– opisy eksponatów w tekstach łatwych do czytania i zrozumienia (ETR).
Na stronie muzeum dostępna jest bezpłatna usługa online tłumacza polskiego języka migowego oraz po uprzednim umówieniu się możliwość skorzystaniu z tłumacza PJM na miejscu.

Wystawa „Z Płocka i dla Płocka. Galeria płocczan XX wieku. Galeria Themerosnów”

ul. Kolegialna 6
09-400

Dojazd samochodem. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Kolegialnej. Miejsca są płatne – należy wykupić bilet w parkomacie.
Dojazd autobusem linii numer 19 lub 22. Jadąc od strony osiedla Winiary w kierunku osiedla Podolszyce należy wysiąść na przystanku o nazwie „Plac Obrońców Warszawy”.
Jadąc od strony osiedla Podolszyce w stronę osiedla Winiary należy wysiąść na przystanku o nazwie „Tumska” i skierować się w stronę ulicy Tumskiej.
Wejście do muzeum pozbawione jest progów a drzwi otwierają się ręcznie, do wewnątrz budynku.
Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z windy schodowej znajdującej się w małym holu, na lewo od wejścia, tuż przy schodach.
Drzwi główne do toalety oraz drzwi do poszczególnych toalet oznaczone są piktogramami oraz informacjami w alfabecie Braille’a. Tabliczki znajdują się z lewej strony klamki.
Toaleta wyposażona jest w linkę wzywania pomocy aktywującą alarm w pomieszczeniu obsługi.
W budynku znajduje się winda posiadająca oznaczone numery pięter w alfabecie Braille’a oraz zapowiedzi głosowe.
Osoba niewidoma może poruszać się w budynku z psem przewodnikiem
Nad drzwiami wejściowymi, po prawej stronie znajduje się totupoint informujący, że znaleźliśmy się przed Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Stanowisko szatni/recepcji wyposażone jest w pętlę indukcyjną oznaczoną piktogramem.
Do szatni/recepcji do toalet oraz na wystawę prowadzą oznaczenia poziome i pola uwagi.
Na wystawie umieszczonych jest 6 par słuchawek, w których można posłuchać plików dźwiękowych o poszczególnych etapach życia Władysława Broniewskiego oraz jego wierszy. Są tam także słuchawki, w których odsłuchać można informacji o Mirze Zimińskiej- Sygietyńskiej. Słuchawki są zawieszone na tablicach wystawienniczych ze zdjęciami bohaterów wystawy, są dobrze widoczne i ogólnie dostępne.
Na stronie muzeum https://muzeumplock.eu/ dostępna jest usługa online tłumacza polskiego języka migowego oraz po uprzednim umówieniu się możliwość skorzystaniu z tłumacza PJM na miejscu.

Wystawa „Secesja”

ul. Tumska 8,
09-400 Płock

Dojazd samochodem. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Kolegialnej i Kościuszki, około 70 metrów od wejścia. Miejsca są płatne – należy wykupić bilet w parkomacie.
Dojazd autobusem linii numer 19 lub 22. Jadąc od strony osiedla Winiary w kierunku osiedla Podolszyce należy wysiąść na przystanku o nazwie „Plac Obrońców Warszawy”. Jadąc od strony osiedla Podolszyce w stronę osiedla Winiary należy wysiąść na przystanku o nazwie „Tumska” i skierować się w stronę ulicy Tumskiej.
Wejście do muzeum pozbawione jest progów a drzwi otwierają się ręcznie, na zewnątrz budynku.
Kasa biletowa znajduje się na parterze w muzealnym sklepiku.
Wystawa położona jest na parterze i czterech piętrach kamienicy. Na każde z nich można wjechać windą. Poszczególne pomieszczenia wystawy pozbawione są progów.
Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z windy schodowej, do której można dotrzeć kierując się od wejścia na wprost i w prawo.
Toalety znajdują się na poziomie – 1, zejście jest po prawej stronie windy. Jest tam także toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Na ten poziom można zjechać windą.
Winda posiada oznaczone numery pięter w alfabecie Braille’a
Osoba niewidoma może poruszać się w budynku z psem przewodnikiem.

Wystawa „X wieków Płocka”

ul. Tumska 8,
09-400 Płock

Dojazd samochodem. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Kolegialnej I Kościuszki. Miejsca są płatne – należy wykupić bilet w parkomacie.
Dojazd autobusem linii numer 19 lub 22. Jadąc od strony osiedla Winiary w kierunku osiedla Podolszyce należy wysiąść na przystanku o nazwie „Plac Obrońców Warszawy”. Jadąc od strony osiedla Podolszyce w stronę osiedla Winiary należy wysiąść na przystanku o nazwie „Tumska” i skierować się w stronę ulicy Tumskiej.
Wejście do muzeum pozbawione jest progów.
Kasa biletowa znajduje się w muzealnym sklepiku.
Wystawa położona jest na parterze i trzech piętrach kamienicy. Na każde z nich można wjechać windą. Poszczególne pomieszczenia wystawy pozbawione są progów.
Na wystawie w kilku jej punktach znajdują się słuchawki, w których można posłuchać informacji o ekspozycji. Na drugim piętrze zwiedzający znajdzie punkty ze słuchawkami z plikami dźwiękowymi opowieści o historii poczty w Płocku, płockiej architekturze, powstaniu listopadowych oraz powstaniu styczniowym.
Na drugim piętrze przy makiecie dawnego Płocka o wyglądzie miasta opowiada odtwarzany głośno głos lektora.
Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z windy schodowej, do której można dotrzeć kierując się od wejścia do muzeum na lewo (drzwi przy kontuarze recepcji). Toalety znajdują się na poziomie – 1 budynku wystawy „Secesja” (patrz opis wyżej).
Winda posiada oznaczone numery pięter w alfabecie Braille’a
Osoba niewidoma może poruszać się w budynku z psem przewodnikiem.
Na stronie muzeum https://muzeumplock.eu/ dostępna jest usługa online tłumacza polskiego języka migowego oraz po uprzednim umówieniu się możliwość skorzystaniu z tłumacza PJM na miejscu.

Muzeum Żydów Mazowieckich

ul. Kwiatka 7
09-400 Płock

Dojazd samochodem. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Kwiatka. Miejsca są płatne – należy wykupić bilet w parkomacie.
Dojazd autobusem linii numer 19 lub 22. Jadąc od strony osiedla Winiary w kierunku osiedla Podolszyce należy wysiąść na przystanku o nazwie „Kwiatka”. Jadąc od strony osiedla Podolszyce w stronę osiedla Winiary należy wysiąść na przystanku o nazwie „Tumska” i skierować się w stronę ulicy Tumskiej. Z ulicy Tumskiej należy skręcić w prawo, w ulicę Kwiatka.
Do drzwi zewnętrznych prowadzą dwa schodki i drzwi.
Wystawa położona jest na parterze budynku.
Osoba niewidoma może poruszać się w budynku z psem przewodnikiem.
Toalety znajdują się na parterze i są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Bilety można zakupić w recepcji. Znajdziecie ją Państwo kierując się od wejścia na wprost i w prawo.
Na wystawie jest siedem stanowisk multimedialnych, z panelem dotykowym, opowiadających o historii żydowskiej społeczności Płocka i Mazowsza. Każde z nich wyposażone jest w dwie pary słuchawek. Osoba niewidoma może skorzystać z pomocy obecnych zawsze na miejscu pracowników muzeum.
Na stronie muzeum https://muzeumplock.eu/ dostępna jest usługa online tłumacza polskiego języka migowego oraz po uprzednim umówieniu się możliwość skorzystaniu z tłumacza PJM na miejscu.

Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata oraz Płockie skarby buddyjskiej Azji

ul. Kazimierza Wielkiego 11 b
09-400 Płock

Dojazd samochodem. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego. Miejsca są płatne – należy wykupić bilet w parkomacie.
Dojazd autobusem linii numer 19 lub 22. Jadąc od strony osiedla Winiary w kierunku osiedla Podolszyce należy wysiąść na przystanku o nazwie „Kwiatka”, następnie udać się prosto, na Stary Rynek. Na rynku należy skierować się w prawo, w ulicę Kazimierza Wielkiego.
Jadąc od strony osiedla Podolszyce w stronę osiedla Winiary należy wysiąść na przystanku o nazwie „Tumska” i skierować się w stronę ulicy Tumskiej. Z ulicy Tumskiej należy skręcić w prawo, w ulicę Kwiatka. stamtąd w lewo na Stary Rynek i z rynku w prawo, w ulicę Kazimierza Wielkiego.
Bilet można kupić w recepcji, która znajduje się za wejściem po lewej stronie.
Budynek z racji swego wieku i pierwotnego przeznaczenia posiada bariery architektoniczne. By dostać się do wejścia, należy pokonać kilka schodów prowadzących na taras, z którego wchodzi się do spichlerza.
Po wejściu, po lewej stronie znajduje się szatnia i toalety.
Na pierwsze piętro, gdzie mieści się wystawa „Płockie skarby buddyjskiej Azji, prowadzą schody wyposażone w poręcz. Nie ma przy nich platformy dla wózków.
Na drugie I trzecie piętro, gdzie mieści się wystawa „Kultura Mazowsza” prowadzą schody z poręczami. Nie ma przy nich platform dla wózków.
Osoba niewidoma może poruszać się w budynku z psem przewodnikiem.
Na stronie muzeum https://muzeumplock.eu/ dostępna jest usługa online tłumacza polskiego języka migowego oraz po uprzednim umówieniu się możliwość skorzystaniu z tłumacza PJM na miejscu.

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

Wiączemin Polski 25
09-533 Wiączemin Polski

Dojazd jedynie samochodem, trasą z Płocka w kierunku Słubice,
Skansen składa się z zagród gospodarskich, kościoła, szkoły. Wszystkie zabudowania, ogrody, pola uprawne widoczne są biegnącej pośrodku skansenu utwardzonej drogi. Wszystkie umieszczone są na lekkich wzniesieniach, pozbawionych schodów. Wejścia prowadzące do wszystkich chałup, szkoły i kościoła posiadają progi. Wewnątrz pomieszczeń nie ma progów.
W dawnej szkole znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. By dostać się do szkoły potrzebna jest pomoc – przy wejściu jest schodek. Na miejscu zawsze są pracownicy muzeum, gotowi pomóc w dostaniu się do budynku.
Przez skansen prowadzi szeroka i wygodna droga, po której mogą poruszać się osoba na wózku.
Samo dojście do poszczególnych budynków jest utrudnione, znajdują się one na niewysokich wzniesieniach. Przy wejściach do budynków są schodki i progi. Progi znajdują się także wewnątrz budynków. Na miejscu zawsze znajdują się pracownicy muzeum gotowi pomóc w dostaniu się do budynków i w poruszaniu się po nich.
Na stronie muzeum https://muzeumplock.eu/ dostępna jest usługa online tłumacza polskiego języka migowego oraz po uprzednim umówieniu się możliwość skorzystaniu z tłumacza PJM na miejscu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • https://deklaracja-dostepnosci.info/
  • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..