Inwestycje

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zadanie pn. „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”.

Muzeum Mazowieckie w Płocku brało udział w projekcie Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu.

Opis projektu:

 Projekt Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Regionalna Platforma Informacyjna (E-kultura).

Projekt ma na celu publikację zestandaryzowanych usług elektronicznych na 3 i 4 poziomie dojrzałości na jednej wspólnej regionalnej platformie, a także nowoczesnych, zintegrowanych oraz przyjaznych stronach. W ramach Projektu będą wdrożone systemy back-office, które z jednej strony zapewnią ustandaryzowanie działań w zakresie e-usług instytucji kultury funkcjonujących na całym terenie województwa mazowieckiego, a

z drugiej strony ułatwią, usprawnią, zautomatyzują dostęp do wydarzeń kulturalnych oferowanych przez te instytucje, zapewnią wymianę danych między nimi oraz ustandaryzują świadczenie usług elektronicznych w tym zakresie.

Nadrzędnym celem Projektu jest zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z samorządowych jednostek Województwa Mazowieckiego w jednym miejscu na platformie cyfrowej, na której świadczone będą usługi w sposób zestandaryzowany i dający możliwość kompleksowego, z punktu widzenia użytkownika zainteresowanego wydarzeniami w województwie, dostępu do usług świadczonych przez organizacje kulturalne i turystyczne. Po zakończeniu realizacji Projektu, Portal będzie umożliwiał dołączenie nowych informacji przez kolejne instytucje kultury, niebędące samorządowymi jednostkami organizacyjnymi wojwództwa mazowieckiego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest świadczenie usług elektronicznych w zakresie kultury na terenie województwa mazowieckiego, ich ustandaryzowanie oraz ułatwienie odbiorcom tych usług wyszukiwania różnych wydarzeń kulturalnych i korzystania z e-usług oraz zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z terenu województwa mazowieckiego w jednym miejscu.

 Planowany efekt:

 • Udostępniony w Internecie portal świadczący usługi wszystkich instytucji kultury będących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi województwa mazowieckiego, integrujący informacje z poszczególnych instytucji oraz udostępniający e-usługi świadczone przez te instytucje w zakresie działalności kulturalnej.
 • Udostępnione na 3 i 4 poziomie dojrzałości usługi elektroniczne umożliwiające realizację spraw związanych z działalnością kulturalną.
 • Wdrożone jednorodne systemy back-office’owe towarzyszące elektronicznym usługom, zapewniające mechanizmy interoperacyjności.
 • Sprzęt i oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia ww. usług.
 • Uzyskanie możliwości instalacji i uruchomienia systemów teleinformatycznych oraz usług.
 • Uzyskanie wyższego stopnia niezawodności systemów i dodatkowe zabezpieczenie danych.
 • Zmniejszenie globalnych koszów utrzymania (jednolitość i efekt skali).
 • Odmłodzenie sprzętu i zmniejszenie kosztów odtworzenia.
 • Zmniejszenie globalnych kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.
 • Uzyskanie zgodności technologicznej rozwiązań stosowanych w instytucjach świadczących usługi w zakresie kultury z aktualnymi trendami rozwoju IT w Polsce i na świecie

WIĘCEJ INFORMACJI

https://geodezja.mazovia.pl/projekty/rpik/projekt-e-kultura.html

Muzeum Mazowieckie w Płocku brało udział w projekcie Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)

Opis projektu:

Projekt pod nazwą Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) realizowany w ramach:

 • Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 • Osi priorytetowej XII – REACT-EU dla Mazowsza,
 • Działania 12.2 – REACT-EU e-usługi na Mazowszu.

Projekt obejmować będzie dwa obszary tematyczne:

Otwarte dane obiektów muzealnych – świadectwo przeszłości w przyszłości. Obszar ten będzie obejmować:

 • Digitalizację zbiorów muzealnych i ich udostępnienie na platformie regionalnej;
 • Wykonanie wirtualnych spacerów oraz ich opublikowanie na platformie regionalnej;
 • Budowę pracowni przygotowania i digitalizacji obiektów muzealnych;
 • Udostępnienie e-usług on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – 2 szt.:- Usługa umożliwiająca przekazanie informacji Użytkownikowi platformy
  lub strony internetowej Partnera w formie Chatbota,- Usługa umożliwiająca międzymuzealne wypożyczanie zbiorów, oraz e-usługi on-line
  o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 1 szt.:- Usługa akredytacja – umożliwi zarezerwowanie akredytacji dziennikarskich na wybrane wydarzenie.
  Każda instytucja będzie miała możliwość założenia na portalu wpisu do kalendarza, przez który będzie zapraszać dziennikarzy na organizowane zdarzenia.

Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych danych w procesie cyfrowej ewolucji gospodarczej i społecznej zaktualizowanymi i dostosowanymi danymi: bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), cyfryzacją Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) na obszarze województwa mazowieckiego.

W ramach drugiego obszaru zostanie udostępniona e-usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 umożliwiająca dokonanie zgłoszenia o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku geodezyjnego lub o zagrażaniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia. Usługa zostanie opublikowana na portalu usług elektronicznych Województwa Mazowieckiego „Wrota Mazowsza”. Usługa pozwoli na powiadomienie odpowiedniego starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne taki obowiązek spoczywa na właścicielu lub innej osobie władającej nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne.

Cele projektu:

Celem nadrzędnym realizacji projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego przez udostępnianie otwartych treści w postaci zdigitalizowanych danych zbiorów muzealnych i scyfryzowanych danych geodezyjnych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Bez zwiększenia dostępności cyfrowej, poziomu innowacyjności oraz zdolności do wykorzystania ICT w praktycznie wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, w tym i w zakresie kultury oraz dostępu do zintegrowanych i zharmonizowanych zbiorów danych tworzących regionalną infrastrukturę informacji przestrzennej, nie będzie postępował rozwój ekonomiczny Mazowsza.

Cel ten jest niezwykle ważny w dobie pandemii COVID-19, która nie tylko wymusiła ograniczony bezpośredni kontakt mieszkańców i przedsiębiorców z urzędami, ale także zamknięcie większości fizycznych przestrzeni kultury i przeniesienie ich do Internetu. Projekt umożliwia tworzenie nowych form przekazu i udostępnianie on-line zarówno danych infrastruktury informacji przestrzennej, jak i dóbr kultury. Projekt SOD jest odpowiedzią na zmianę nawyków i potrzeb interesariuszy i może się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności i wzrostu świadomości w zakresie wpływu kultury na dobrostan człowieka poprzez:

 • budowanie świadomości poprzez edukację kulturalną społeczeństwa,
 • przyczynianie się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń,
 • wspieranie nowych form uczestnictwa w kulturze,
 • tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce,
 • podniesienia świadomości o atrakcyjności turystycznej regionu,
 • świadczenie usług e-kultura na rzecz odbiorców kultury,
 • świadczenie usług e-kultura umożliwiających Twórcom kultury prezentację i promowanie profili ich działalności, oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby osób zainteresowanych ich twórczością, czy zainteresowanych obiektami kultury,
 • informowanie odbiorców kultury o wydarzeniach związanych z danymi obiektami kultury.

Realizacja zadań projektowych związanych z cyfryzacją zasobów PZGiK spowoduje uzyskanie aktualnych, zestandaryzowanych danych przestrzennych z zakresu powiatowych baz danych, baz danych obiektów topograficznych – BDOT500, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT, baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych – BDSOG, scyfryzowanych dokumentów analogowych gromadzonych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co pozwoli na uzupełnienie łańcucha udostępniania danych w postaci cyfrowej z zakresu szerokiego spektrum otwartych danych udostępnianych bezpośrednio i on-line przez Powiaty Województwa Mazowieckiego.

Działania projektowe umożliwią pozyskanie wysokiej jakości danych, które zapewnią nasycenie systemu otwartych danych, swobodny dostęp do nich w nieograniczonym czasie i z dowolnego miejsca, zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej oraz krajowymi przepisami prawa powszechnego. Dane te będą podstawą sprawnego działania e-usług i ich udostępniania obywatelom, przedsiębiorcom, samorządom, jednostkom naukowo-badawczym itd.

Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, spójności gospodarczej i społecznej województwa mazowieckiego dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii ICT w sektorze kultury oraz cyfryzacji zasobów PZGiK. Wzrośnie także spójność przestrzenna regionu, ponieważ wyrównany zostanie dostęp obywateli do usług informatycznych i usług cyfrowych.

Planowany efekt:

Dla pierwszego obszaru tematycznego – „Otwarte dane obiektów muzealnych – świadectwo przeszłości w przyszłości” – zakłada się wykorzystanie Platformy Regionalnej, która opracowywana jest w ramach projektu Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu. To na niej zostaną udostępnione nowe usługi elektroniczne oraz zdigitalizowane zbiory muzealne. Mechanizmy do utworzenia:

 • usługi umożliwiającej między muzealne wypożyczanie zbiorów
 • usługi akredytacji – umożliwiającej zarezerwowanie akredytacji dziennikarskich na wybrane wydarzenie
  będą opracowane i udostępniane w ramach Platformy Regionalnej.

Z uwagi na to, że mechanizmy te będą umożliwiać opracowanie nowych usług – ich opisu oraz formularzy elektronicznych – wykonanie techniczne nowych usług elektronicznych będzie możliwe i nie będzie pociągało za sobą kosztów opracowania mechanizmów do tworzenia i udostępniania e-usług.

Zostanie również wdrożony system Chatbot umożliwiający uzyskanie informacji przez interesanta przez zadawanie pytań w formie tekstowej. System Chatbot zostanie osadzony na Regionalnej Platformie wraz z back-office, w którym uprawnieni użytkownicy będą mogli zarówno parametryzować wygląd Chatbota, jak i rozbudowywać bazę wiedzy zawierającą zagadnienia i odpowiedzi na pytania.

Zostanie wyposażona pracownia do przygotowania i digitalizacji obiektów muzealnych. Zdigitlaizowanych zostaną obiekty muzealne. Dostępne będą w postaci spacerów wirtualnych oraz zdjęć.

Dla drugiego obszaru tematycznego – „Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych oraz uzupełnienie łańcucha systemu udostępniania otwartych danych”, w 12 powiatach na obszarze 179 262 ha zostanie utworzona bądź zaktualizowana Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500), w 13 powiatach na obszarze 189 816 ha zostanie zaktualizowana bądź utworzona geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w 1 powiecie na obszarze 57 300 ha zostanie wykonany projekt modernizacji oraz na części ww. obszaru kompleksowa modernizacja szczegółowej osnowy poziomej (BDSOG), w 18 powiatach/miastach na prawach powiatów zostaną przetworzone do postaci cyfrowej dokumenty PZGiK oraz dokumenty z nimi związane w łącznej ilości około 7 018 361 szt. w przeliczeniu na format A4.

Opracowane dane przestrzenne docelowo będą publikowane na portalach mapowych przez poszczególne JST. W JST, które mają techniczną możliwość publikacji usług na portalu usług elektronicznych Województwa Mazowieckiego „Wrota Mazowsza”, wynikającą z wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach Projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)” zostanie opracowana i udostępniona usługa elektroniczna umożliwiająca dokonanie zgłoszenia o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku geodezyjnego lub o zagrażaniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia. W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie zostaną przetworzone do postaci cyfrowej dokumenty PZGiK w łącznej ilości ok. 47 200 szt. w przeliczeniu na format A4.

WIĘCEJ INFORMACJI

https://geodezja.mazovia.pl/projekty/sod/sod-stworzenie-otwartych-danych.html

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu: 13 525 561,09 zł.

Wartość dofinansowania: 3 417 962,58 zł. (41,05% wydatków kwalifikowanych)

Przedmiotem projektu jest odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego oraz nadanie mu nowych funkcji użytkowych – kulturowych i edukacyjnych, poprzez organizację nowoczesnej ekspozycji Art Deco.

Cel główny projektu – zwiększenie dostępności zasobów Muzeum Mazowieckiego w Płocku poprzez organizację nowoczesnej ekspozycji Art Déco.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie bazy lokalowej (odbudowany 3-kondygnacyjny budynek, posiadający kompleksowe zabezpieczenie zbiorów muzealnych) o funkcji muzealnej i magazynowej,
 • Stworzenie warunków do efektywnej realizacji misji edukacyjnej Muzeum,
 • Zastosowanie rozwiązań architektonicznych i technicznych zapewniających pełną dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych,
 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Muzeum skutkującego wzrostem zainteresowania zwiedzających,
 • Utworzenie nowej przestrzeni dla działań edukacyjnych,
 • Wzmocnienie zainteresowania historią lokalną i poszukiwania źródeł tożsamości,
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • Rewitalizacja zabytkowej tkanki miasta Płocka.

Efektem realizacji projektu będzie możliwość prezentacji w całej okazałości kolekcji sztuki art déco (wnętrza mieszkalne, rzemiosło artystyczne, kolekcja strojów i akcesoriów mody). Na kolekcję sztuki z lat 20-30. XX w. składa się blisko tysiąc muzealiów, reprezentujących różne dziedziny rzemiosła, technologie oraz surowce, zaprojektowanych przez twórców pochodzących z różnych krajów i wyprodukowanych przez rozmaite warsztaty i firmy. Większość zbioru stanowią obiekty o proweniencji polskiej. Rozbudowa muzeum o ekspozycję sztuki art déco obejmie prezentację blisko 17 wnętrz o charakterze mieszkalnym, rozlokowanych na dwóch kondygnacjach budynku w kamienicy przy ul. Kolegialnej 6, z których na parterze zostaną rozmieszczone pojedyncze wnętrza o charakterze jadalnianym (7 pokoi) i sypialnianym (8 pokoi) prezentujące komplety mebli i rzemiosło artystyczne z różnych wytwórni europejskich. Na pierwszym piętrze, zaaranżowane zostanie mieszkanie (zawierające jadalnię, sypialnię, gabinet, przedpokój), rozbudowane o łazienkę i kuchnię, prezentujące w całej okazałości walory artystyczne wysokiej klasy mebli i rzemiosła artystycznego, tym samym przywodząc klimat i atmosferę domostw polskiej inteligencji i zamożnego mieszczaństwa z lat 20. i 30. XX w. Rozbudowa muzeum o ekspozycje prezentujące kolekcję art déco oprócz aranżacji wnętrz zakłada przestrzenie o charakterze galeryjnym, w których prezentowane będą zbiory rzemiosła artystycznego (szkło polskich i cenionych hut: Niemen, Zawiercie, Hortensja, zagranicznych wytwórni: Lalique, Bacarrat, WMF, ceramika polska reprezentowana przez wyroby z Ćmielowa, Pacykowa, wytwórnie śląskie, metal polski i europejski, a także wyroby z USA) oraz bogata kolekcja mody i biżuterii z tego okresu. Galeria rzemiosła artystycznego połączona z pokazem kolekcji strojów i akcesoriów mody z lat 20. i 30. XX w. znalazłaby się również w przestrzeni II piętra kamienicy głównej przy Kolegialnej 6, w sąsiedztwie zaaranżowanego mieszkania.

Projekt będzie realizowany w okresie od 02.11.2016 do 30.11.2019r

Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu: 7 579 965,43 zł.

Wartość dofinansowania: 3 336 569,68 zł. (53,95% wydatków kwalifikowanych)

 Przedmiotem projektu jest rozbudowa, modernizacja, adaptacja i rekonstrukcja obiektów kultury olenderskiej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla celów udostępnienia zwiedzającym.

 Cel główny projektu Wzrost efektywności wykorzystania potencjału regionu oraz poprawa dostępności i rozwój nowych form uczestnictwa w kulturze poprzez rozbudowę, rekonstrukcję oraz adaptację Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

 Cele szczegółowe:

– zachowanie i promocja dziedzictwa kultury olenderskiej na Mazowszu,

– krzewienie kultury i przekazywanie wielowiekowej historii Mazowsza,

– wzrost zainteresowania historią lokalną i poszukiwaniem źródeł tożsamości,

– rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości wiejskiej,

– poprawa dostępności do kultury dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, w tym dla osób niepełnosprawnych;

– rozwój kompetencji kulturowych społeczeństwa, w tym rozwój kreatywności i więzi społecznych,

– rozwój gospodarczy regionu, w tym powstanie nowych miejsc pracy,

– budowanie kultury spędzania wolnego czasu poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze,

– zwiększenie udziału przemysłu kreatywnego w rozwoju społeczno – gospodarczym,

– wpływ na rozwój turystyki w regionie, w tym turystyki rowerowej (promocja zdrowego stylu życia poprzez uatrakcyjnienie aktywnych form turystyki oraz organizację rajdów rowerowych),

– rozwój usług okołoturystycznych.

 Skansen będzie prezentował dorobek i kulturę olenderską (Polaków, Niemców, Żydów i Holendrów) na Mazowszu oraz stworzy korzystne warunki do aktywnego i innowacyjnego uczestnictwa w kulturze.

Roboty budowlane, montażowe i rekonstrukcyjne obejmą: budynki wystawowe z częścią administracyjną „Dom Polski”, „Dom Olęderski z częścią inwentarską”, „Stodoła”, „Suszarnio-powidlarnia”, „Langhoff”, „Piwnica”, „Budynek szkoły”. W ramach robót wykonane będą prace instalacyjne, kanalizacja sanitarna, wodociągowa, deszczowa, prace elektryczne, alarmowe i teleinformatyczne. Zakres projektu obejmuje także zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury zachowujące detale historyczne związane kulturą olenderską.

 Ponadto przewidziano skatalogowanie oraz cyfrowe udostępnienie zbiorów kultury olenderskiej w internecie oraz wykonanie tematycznej wystawy planszowej.

 Projekt będzie realizowany w okresie od 29.12.2015 do 30.11.2018r

X wieków Płocka

Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu: 19 232 560,71 PLN

Wartość kwalifikowalna wydatków: 16 281 280,75 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 13 839 088,64 PLN

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.01.2007r. – 31.01.2011r.

Projekt zrealizowano w partnerstwie  z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Gminą – Miastem Płock

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Więcej informacji na podstronie X wieków Płocka

Spichlerz

Remont zabytkowego spichlerza Muzeum Mazowieckiego w Płocku dla utworzenia nowej ekspozycji stałej

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu: 19 232 560,71 PLN

Wartość kwalifikowalna wydatków: 16 281 280,75 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 13 839 088,64 PLN

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.01.2007r. – 31.01.2011r.

Projekt zrealizowano w partnerstwie  z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Gminą – Miastem Płock

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Więcej informacji na podstronie Spichlerz

Skansen Osadnictwa Nadwiślanego w Wiączminie Polskim

Adaptacja budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Termin realizacji: 30.07.2014 – 26.03.2015

Całkowita wartość projektu: 412.095,33 PLN

Poziom dofinansowania z EFRROW: 200.000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków „Odnowa i rozwój wsi” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Aktywni Razem”

INWESTYCJA DOFINANSOWANA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Więcej informacji na podstronie Skansen Osadnictwa Nadwiślanego

Lato w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Zielona łąka przecięta nieutwardzoną drogą, po obu jej stronach stoją latarnie. Droga prowadzi do stojącego w oddali kościoła z czerwonej cegły z wieżą i stojącego za nią drewnianego wiejskiego domu z zielonymi okiennicami.
Muzeum Żydów Mazowieckich

Remont murowanej dwukondygnacyjnej bożnicy w stylu klasycystycznym

Budowa murowanej dwukondygnacyjnej bożnicy w stylu klasycystycznym przy ulicy Kwiatka rozpoczęła się w 1822 roku i zakończyła w połowie lat 50. XIX wieku.  Bożnica ostatecznie powstała, z przeznaczeniem na szkołę, dom modlitwy i siedzibę zarządu gminy żydowskiej. Po wkroczeniu Niemców do Płocka we wrześniu 1939 roku w małej synagodze znalazł lokal Judenrat, czyli żydowska rada wykonująca polecenia władz okupacyjnych. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, właścicielem budynku został Komitet Żydowski. W 1949 roku powstała w nim Spółdzielnia Krawiecko-Dziewiarsko-Pończosznicza im. Gerszona Dua-Bogena. W 1960 roku właścicielem tego miejsca został Skarb Państwa, dwa lata później budynek wpisany został do rejestru zabytków. Przestał być użytkowany w 1992 roku. Na przełomie XX i XXI wieku zmieniał właścicieli. Wojewoda płocki przekazał go gminie Płock. W 1997 roku został odzyskany przez Gminę Wyznaniową Żydowską, która odsprzedała go miastu rok później. Kiedy rada miejska wystawiła budynek na sprzedaż w 2004 roku, zawiązało się Stowarzyszenie Synagoga Płocka. Jego celem stało się zorganizowanie przy ulicy Kwiatka 7 Muzeum Żydów Mazowieckich. W 2006 roku dawna bożnica została przekazana stowarzyszeniu na 10 lat, rok później wydano decyzję o warunkach zabudowy – wtedy można było rozpocząć remont z myślą o lokalizacji muzeum. Ostatecznie dzięki grupie płockich społeczników ze Stowarzyszenia Synagoga Płocka (na ten cel zebrali 1,3 mln zł), dotacji Unii Europejskiej (7,7 mln zł) i porozumieniu mazowieckiego urzędu marszałkowskiego i władz Płocka w sprawie wspólnego corocznego finansowania, od 15 marca 2013 można odwiedzać Muzeum Żydów Mazowieckich, działające w strukturach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Więcej informacji na podstronie Muzeum Żydów Mazowieckich