Inwestycje

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu: 13 525 561,09 zł.

Wartość dofinansowania: 3 417 962,58 zł. (41,05% wydatków kwalifikowanych)

Przedmiotem projektu jest odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego oraz nadanie mu nowych funkcji użytkowych – kulturowych i edukacyjnych, poprzez organizację nowoczesnej ekspozycji Art Deco.

Cel główny projektu – zwiększenie dostępności zasobów Muzeum Mazowieckiego w Płocku poprzez organizację nowoczesnej ekspozycji Art Déco.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie bazy lokalowej (odbudowany 3-kondygnacyjny budynek, posiadający kompleksowe zabezpieczenie zbiorów muzealnych) o funkcji muzealnej i magazynowej,
  • Stworzenie warunków do efektywnej realizacji misji edukacyjnej Muzeum,
  • Zastosowanie rozwiązań architektonicznych i technicznych zapewniających pełną dostępność Muzeum dla osób niepełnosprawnych,
  • Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej Muzeum skutkującego wzrostem zainteresowania zwiedzających,
  • Utworzenie nowej przestrzeni dla działań edukacyjnych,
  • Wzmocnienie zainteresowania historią lokalną i poszukiwania źródeł tożsamości,
  • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • Rewitalizacja zabytkowej tkanki miasta Płocka.

Efektem realizacji projektu będzie możliwość prezentacji w całej okazałości kolekcji sztuki art déco (wnętrza mieszkalne, rzemiosło artystyczne, kolekcja strojów i akcesoriów mody). Na kolekcję sztuki z lat 20-30. XX w. składa się blisko tysiąc muzealiów, reprezentujących różne dziedziny rzemiosła, technologie oraz surowce, zaprojektowanych przez twórców pochodzących z różnych krajów i wyprodukowanych przez rozmaite warsztaty i firmy. Większość zbioru stanowią obiekty o proweniencji polskiej. Rozbudowa muzeum o ekspozycję sztuki art déco obejmie prezentację blisko 17 wnętrz o charakterze mieszkalnym, rozlokowanych na dwóch kondygnacjach budynku w kamienicy przy ul. Kolegialnej 6, z których na parterze zostaną rozmieszczone pojedyncze wnętrza o charakterze jadalnianym (7 pokoi) i sypialnianym (8 pokoi) prezentujące komplety mebli i rzemiosło artystyczne z różnych wytwórni europejskich. Na pierwszym piętrze, zaaranżowane zostanie mieszkanie (zawierające jadalnię, sypialnię, gabinet, przedpokój), rozbudowane o łazienkę i kuchnię, prezentujące w całej okazałości walory artystyczne wysokiej klasy mebli i rzemiosła artystycznego, tym samym przywodząc klimat i atmosferę domostw polskiej inteligencji i zamożnego mieszczaństwa z lat 20. i 30. XX w. Rozbudowa muzeum o ekspozycje prezentujące kolekcję art déco oprócz aranżacji wnętrz zakłada przestrzenie o charakterze galeryjnym, w których prezentowane będą zbiory rzemiosła artystycznego (szkło polskich i cenionych hut: Niemen, Zawiercie, Hortensja, zagranicznych wytwórni: Lalique, Bacarrat, WMF, ceramika polska reprezentowana przez wyroby z Ćmielowa, Pacykowa, wytwórnie śląskie, metal polski i europejski, a także wyroby z USA) oraz bogata kolekcja mody i biżuterii z tego okresu. Galeria rzemiosła artystycznego połączona z pokazem kolekcji strojów i akcesoriów mody z lat 20. i 30. XX w. znalazłaby się również w przestrzeni II piętra kamienicy głównej przy Kolegialnej 6, w sąsiedztwie zaaranżowanego mieszkania.

Projekt będzie realizowany w okresie od 02.11.2016 do 30.11.2019r

Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu: 7 579 965,43 zł.

Wartość dofinansowania: 3 336 569,68 zł. (53,95% wydatków kwalifikowanych)

 Przedmiotem projektu jest rozbudowa, modernizacja, adaptacja i rekonstrukcja obiektów kultury olenderskiej wraz z niezbędnym wyposażeniem dla celów udostępnienia zwiedzającym.

 Cel główny projektu Wzrost efektywności wykorzystania potencjału regionu oraz poprawa dostępności i rozwój nowych form uczestnictwa w kulturze poprzez rozbudowę, rekonstrukcję oraz adaptację Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

 Cele szczegółowe:

– zachowanie i promocja dziedzictwa kultury olenderskiej na Mazowszu,

– krzewienie kultury i przekazywanie wielowiekowej historii Mazowsza,

– wzrost zainteresowania historią lokalną i poszukiwaniem źródeł tożsamości,

– rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości wiejskiej,

– poprawa dostępności do kultury dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, w tym dla osób niepełnosprawnych;

– rozwój kompetencji kulturowych społeczeństwa, w tym rozwój kreatywności i więzi społecznych,

– rozwój gospodarczy regionu, w tym powstanie nowych miejsc pracy,

– budowanie kultury spędzania wolnego czasu poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze,

– zwiększenie udziału przemysłu kreatywnego w rozwoju społeczno – gospodarczym,

– wpływ na rozwój turystyki w regionie, w tym turystyki rowerowej (promocja zdrowego stylu życia poprzez uatrakcyjnienie aktywnych form turystyki oraz organizację rajdów rowerowych),

– rozwój usług okołoturystycznych.

 Skansen będzie prezentował dorobek i kulturę olenderską (Polaków, Niemców, Żydów i Holendrów) na Mazowszu oraz stworzy korzystne warunki do aktywnego i innowacyjnego uczestnictwa w kulturze.

Roboty budowlane, montażowe i rekonstrukcyjne obejmą: budynki wystawowe z częścią administracyjną „Dom Polski”, „Dom Olęderski z częścią inwentarską”, „Stodoła”, „Suszarnio-powidlarnia”, „Langhoff”, „Piwnica”, „Budynek szkoły”. W ramach robót wykonane będą prace instalacyjne, kanalizacja sanitarna, wodociągowa, deszczowa, prace elektryczne, alarmowe i teleinformatyczne. Zakres projektu obejmuje także zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury zachowujące detale historyczne związane kulturą olenderską.

 Ponadto przewidziano skatalogowanie oraz cyfrowe udostępnienie zbiorów kultury olenderskiej w internecie oraz wykonanie tematycznej wystawy planszowej.

 Projekt będzie realizowany w okresie od 29.12.2015 do 30.11.2018r

X wieków Płocka

Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu: 19 232 560,71 PLN

Wartość kwalifikowalna wydatków: 16 281 280,75 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 13 839 088,64 PLN

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.01.2007r. – 31.01.2011r.

Projekt zrealizowano w partnerstwie  z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Gminą – Miastem Płock

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Więcej informacji na podstronie X wieków Płocka

Spichlerz

Remont zabytkowego spichlerza Muzeum Mazowieckiego w Płocku dla utworzenia nowej ekspozycji stałej

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Całkowita wartość projektu: 19 232 560,71 PLN

Wartość kwalifikowalna wydatków: 16 281 280,75 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 13 839 088,64 PLN

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.01.2007r. – 31.01.2011r.

Projekt zrealizowano w partnerstwie  z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Gminą – Miastem Płock

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Więcej informacji na podstronie Spichlerz

Skansen Osadnictwa Nadwiślanego w Wiączminie Polskim

Adaptacja budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego

Beneficjent: Muzeum Mazowieckie w Płocku

Termin realizacji: 30.07.2014 – 26.03.2015

Całkowita wartość projektu: 412.095,33 PLN

Poziom dofinansowania z EFRROW: 200.000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków „Odnowa i rozwój wsi” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Aktywni Razem”

INWESTYCJA DOFINANSOWANA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Więcej informacji na podstronie Skansen Osadnictwa Nadwiślanego

Lato w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Zielona łąka przecięta nieutwardzoną drogą, po obu jej stronach stoją latarnie. Droga prowadzi do stojącego w oddali kościoła z czerwonej cegły z wieżą i stojącego za nią drewnianego wiejskiego domu z zielonymi okiennicami.
Muzeum Żydów Mazowieckich

Remont murowanej dwukondygnacyjnej bożnicy w stylu klasycystycznym

Budowa murowanej dwukondygnacyjnej bożnicy w stylu klasycystycznym przy ulicy Kwiatka rozpoczęła się w 1822 roku i zakończyła w połowie lat 50. XIX wieku.  Bożnica ostatecznie powstała, z przeznaczeniem na szkołę, dom modlitwy i siedzibę zarządu gminy żydowskiej. Po wkroczeniu Niemców do Płocka we wrześniu 1939 roku w małej synagodze znalazł lokal Judenrat, czyli żydowska rada wykonująca polecenia władz okupacyjnych. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, właścicielem budynku został Komitet Żydowski. W 1949 roku powstała w nim Spółdzielnia Krawiecko-Dziewiarsko-Pończosznicza im. Gerszona Dua-Bogena. W 1960 roku właścicielem tego miejsca został Skarb Państwa, dwa lata później budynek wpisany został do rejestru zabytków. Przestał być użytkowany w 1992 roku. Na przełomie XX i XXI wieku zmieniał właścicieli. Wojewoda płocki przekazał go gminie Płock. W 1997 roku został odzyskany przez Gminę Wyznaniową Żydowską, która odsprzedała go miastu rok później. Kiedy rada miejska wystawiła budynek na sprzedaż w 2004 roku, zawiązało się Stowarzyszenie Synagoga Płocka. Jego celem stało się zorganizowanie przy ulicy Kwiatka 7 Muzeum Żydów Mazowieckich. W 2006 roku dawna bożnica została przekazana stowarzyszeniu na 10 lat, rok później wydano decyzję o warunkach zabudowy – wtedy można było rozpocząć remont z myślą o lokalizacji muzeum. Ostatecznie dzięki grupie płockich społeczników ze Stowarzyszenia Synagoga Płocka (na ten cel zebrali 1,3 mln zł), dotacji Unii Europejskiej (7,7 mln zł) i porozumieniu mazowieckiego urzędu marszałkowskiego i władz Płocka w sprawie wspólnego corocznego finansowania, od 15 marca 2013 można odwiedzać Muzeum Żydów Mazowieckich, działające w strukturach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Więcej informacji na podstronie Muzeum Żydów Mazowieckich